Penghargaan Assignment Pengajian Am Esei

 

 N!'i M+!,,!$ SA; !%i &(%+!-! '!-i#$! .!! /!!'!* "+-! /(/i!.! !#- ,(#-i&+*i!"!!# ,((&! $(#-!# i&%!/ /(i#--! &( !&i#! S(*i#--i0*i#--i .(#-!-!!# /!!+=!.&!# &(.!$! P+!# S!,/+% /(%!&+ .(#-(*+! Ti#-&!*!# 6 S(&%! M(#(#-!K('!#-/!!# H+%+ K(%!#- !*!/ /&#-!# '(%i!+ $!# "+*!!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$!-++ .(,'i,'i#- /!! i!i*+ P+!# T+!# N!>+!#! 'i#*i T+!# I'!i, !#- ,(+.!&!#-++ ,!*!.(%!"!!# P(#-!"i!# A, !#- *(%! '!#!& ,(,'(i 'i,'i#-!# /(*! *+#"+& !"! &(.!$! /!! '!-i ,(#i!.&!# &("! ."(& i#i Ri'+!# *(i,! &!/i /!! +=!.&!# &(.!$! .i!& /(&%! !#- *(%! ,(,'(i &(,+$!!# +#*+& /!! ,(#i!.&!# &("! &+/+/P(#-!"i!# A, i#iDi /!,.i#- i*+ /!! "+-! i#-i# ,(#-+=!.&!# i'+!# *(i,! &!/i i'+ /!! i!i*+ U/#iS!'!i! Bi#*i U"!# '!.! /!! N Hi/!, Bi# M$ R!>!%i &!&!& /!! N Di!!#! Bi#*i N Hi/!, &(!#! *(%! '!#!& ,(,'(i&!# /&#-!# $!# '!#*+!# *(+*!,!#! /(&!%i '!#*+!# $!i /(-i &(<!#-!# /(*! '+! i&i!# T!#.! '!#*+!# $!# /&#-!# ,((&! ."(& i#i !&!# ,(#"!$i /(/+!*+ !#- /+&! '!-i $ii /!! T(i,! &!/i "+-! $i+=!.&!# &(.!$!&!&!& /(*! !$i&0!$i& /!! K(!#! ,(,'(i&!# *(-+!# /(*! ,(,*i!/i&!# /!! $i/!!*/!! +#*+& ,(#(+/&!# .("+!#-!# i#i

 Tidak lupa kepada rakan-rakan di tingkatan 6Smk Hulu Kelang kerana sanggup meluangkan masa serta buah fkiran didalammisi untuk mencari responden dan

 '("+,.! (/.#$(# U=!.!# *(i,! &!/i /!! *+"+&!# &!/ &(.!$! (/.#$(# !#- /+$i ,(%+!#-&!#,!/! '(/!,! .(#-&!"i +#*+& ,(#"!<!' /!%!# !#- *(%! $i/($i!&!# S(-!%! ,!&%+,!*!#- $i'(i&!# !,!* ,(,'!#*+ .(#-&!"i $!%!, ,(#"!%!#&!# &!"i!# i#i A&i &!*! /!! '(!!. !-! &!"i!# i#i !&!# $!.!* ,(#"!$i .!#$+!# &(.!$! /!!$!# /(/i!.! /!!"! !#- ,(,'!=!#! +#*+& &(-+#!!# .!$! ,!/! !$!.!# S(-!%! !#- '!i& i*+ $!i.!$! A%%! $!# /(-!%! !#- '++& i*+ $!*!#-#! $!i /!! /(#$ii

3

 

AKTIVITI PEMBAKARAN TERBUKA YANG BERLAKU DITAMAN DATO’ WAN.ABSTRAK 

Dalam menjalankan kajian Pengajian Am ini, saya telah memilih tema 1 iaituEkologi:Persekitaran.

 Tajuk kajian saya ialah Aktiviti Pembakaran Terbukayang Berlaku di Taman Dato’ Wan. Kajian ini bertujuan mengenal pastifaktoraktiviti pembakaran terbuka yang dilakukan oleh sesetengahpenduduk Taman Dato’ Wan dan kesan aktiviti pembakaran terhadappenduduk Taman Dato’ Wan serta alam sekitar. Taman Dato’ Wanterletak di mukim Ampangan !eremban yang terletak kira"kira # kmdari Bandar !eremban. Kaedah kajian yang digunakan ialah kaedahpemerhatian soal selidik dan rujukan.

Dapatan utama kajian ini ialah melaluisoal selidik iaitu dengan mengedarkan borang soal selidik secara rawak kepada 3 orangresponden.

 $asil kajian mendapati pembakaran terbuka di Taman Dato’Wan hanya dilakukan se%ara ke%il"ke%ilan. Walaubagaimanapun jikadibiarkan aktiviti ini berlanjutan ini akan menyebabkan perkara inimenjadi lebih serius. &esteru kajian ini dilaksanakan bagi membukamata masyarakat dan pihak"pihak yang bertanggungja'ab untukmen%egah aktiviti pembakaran terbuka di Taman Dato’ Wan.

0 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *